Czym są inwestycje private equity?

Inwestycje private equity to średnio lub długoterminowe inwestycje o charakterze udziałowym, które mają szansę osiągnięcia ponadprzeciętnego wzrostu wartości w określonym przez inwestora czasie. Samo pojęcie private equity jest pojęciem bardzo szerokim. Często, zwłaszcza w Polsce stosuje się je zamiennie z określeniem venture capital, które to ma nieco odmienne znaczenie. Venture capital to kapitał private equity, który jest inwestowany w spółki będące na wczesnym etapie rozwoju, równocześnie cechujący się wyższą fazą wzrostu. Dlatego też ten rodzaj inwestycji, wykazuje większe ryzyko (przynajmniej teoretycznie) od pozostałych inwestycji private equity. Te ostatnie w przeciwieństwie do venture capital inwestują w projekty będące w późniejszych fazach rozwoju. Zarówno pojęcie private equity oraz venture capital nie mają stosownego odpowiednika w polskiej terminologii, dlatego też stosuje się angielskie nazwy.

Forma inwestycji typu private equity jest dla tych przedsiębiorców, którzy są gotowi na podzielenie się swoją spółką z inwestorem, a co za tym idzie przejęcie wielu nowych obowiązków. Obok finansowania, zapewnia się spółkom doradztwo czy kontakty biznesowe, ale również wdraża się procedury i standardy kontroli na najwyższym poziomie, które umożliwiają efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Warto zaznaczyć, że inwestorzy nie przejmują stanowisk kierowniczych w Spółce, ale wspierają i doradzają, to zarząd Spółki kieruje i odpowiada za wyniki firmy. Dlatego też, dla inwestora kluczowa jest jakość kadry menadżerskiej i partnerska współpraca dwóch stron. Obustronne zrozumienie filozofii biznesowej daje możliwość szybkiego identyfikowania sytuacji krytycznych i wspólnych modyfikacji strategicznych. Spółka przez cały okres trwania inwestycji nie traci autonomii w bieżącym funkcjonowaniu, a w sytuacji, gdy działalność spółki przebiega zgodnie z założonymi strategicznymi celami, aktywność inwestora jest mniej potrzebna niż w sytuacjach, które wymagają podjęcia szybkich działań naprawczych czy korygujących. Finansowanie te, często dostarcza kapitał spółkom na etapie, na którym jest on najbardziej potrzebny, ale zarówno najtrudniejszy do uzyskania z innych źródeł np. kredytu bankowego ze względu chociażby na brak zdolności kredytowej spółki.

Korzyści z finansowania private equity:

 • Stosunkowo długoterminowy charakter inwestycyjny,
 • partnerstwo inwestora,
 • realna ocena kondycji spółki, pozwalająca dostrzec zarówno potencjał, jak i ograniczenia i bariery,
 • możliwość reinwestowania zysków, wynikająca z braku rat kredytowych, często rezygnacji z dywidend czy udziałów w zysku w pierwszych latach działalności,
 • możliwość realizacji projektów, które nie mogłyby zostać sfinansowane w żaden inny sposób,
 • poprawa struktury bilansu spółki,
 • inwestor współtworzy strategię rozwoju spółki, dostarcza sieć kontaktów biznesowych czy know-how z zakresu zarządzania,
 • podniesienie kultury organizacyjnej spółki,
 • pomoc w rekrutacji doświadczonych menedżerów, naukowców czy innych specjalistów,
 • dostęp do nowoczesnych technologii,
 • większa elastyczność spółki na zmiany rynkowe,
 • polepszenie wizerunku spółki na innowacyjny, kształtujący postęp technologiczny i techniczny, ale również spółki godniejszej zaufania.

Jaka są różnice pomiędzy kredytem bankowym a kapitałem private equity?

Finansowanie private equity, mogą uzyskać firmy, które nie mają zdolności czy wiarygodności kredytowej. Z pewnością zaletą kredytu bankowego jest jego szybsze i prostsze (dla spółek mających zdolność i wiarygodność kredytową) pozyskanie, które nie wymaga zmian własnościowych w spółce oraz nie wymaga ujawniania istotnych i poufnych z punktu widzenia inwestora private equity informacji. Warto również dodać, że finansowanie kapitałem private equity w finalnym rozrachunku jest droższe od kredytu bankowego, ale w przeciwieństwie do kredytu bankowego nie wymaga regularnej spłaty zadłużenia, przez co nie jest obciążona płynność finansowa Spółki.

Jaka jest różnica pomiędzy finansowaniem kapitałowym, a dotacją czy dofinansowaniem?

Przedsięwzięcia biznesowe w spółkach można realizować korzystając z różnych źródeł finansowania: ze źródeł własnych, z oszczędności własnych, z dotacji, dofinansowania lub za pośrednictwem finansowania kapitałowego czy dłużnego. Najczęściej przedsiębiorcy mylą finansowanie kapitałowe z dotacją czy dofinansowaniem. Dotacja jest nieodpłatną i bezzwrotną pomocą finansową, która jest najczęściej udzielana przez państwo przedsiębiorcom na realizację ich celów biznesowych. Warunkiem przyznania środków jest spełnienie przez dany podmiot określonych warunków zawieszających. Natomiast dofinansowanie, polega na pozyskaniu środków w przypadku spełnienia przez beneficjenta określonych założeń projektowych, ustalonych jeszcze przed przyznaniem środków. Zarówno dotacja, jak i dofinansowanie są z założenia bezzwrotną formą finansowania.

Natomiast finansowanie kapitałowe, polega na uzupełnieniu brakującego kapitału firmy, czyli dokapitalizowaniu przy udziale kapitału obcego: obligacji przedsiębiorstwa, emisji akcji czy z wykorzystaniem kapitałów obcych inwestorów typu Business Angel czy funduszy private equity/venture capital. W przypadku ostatniego wariantu, Spółka zyskuje stałe źródło finansowania i stabilnego partnera biznesowego, a zainwestowane środki często wymagają realizacji określonych, zaplanowanych wcześniej celów tzw. kamieni milowych. W zamian za pozyskane środki przedsiębiorstwo oddaje inwestorowi swoje udziały w Spółce. Ryzyko inwestycyjne rozłożone jest zarówno na przedsiębiorcy, jak i na inwestorze, tak jak partycypacja w zyskach.