Ogłoszenie o pracę: Specjalista ds. instrumentów finansowych i sprawozdawczości

Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko:
Specjalista ds. instrumentów finansowych i sprawozdawczości
Miejsce pracy: Katowice

Zadania bieżące:
• analiza i weryfikacja sprawozdań pośredników finansowych,
• współpraca w tworzeniu produktów finansowych,
• prowadzenie korespondencji z instytucjami zewnętrznymi w zakresie księgowo-finansowym,
• sporządzanie sprawozdań finansowych, miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
• sporządzanie dla Zarządu raportów wynikających z bieżącej działalności Spółki,
• prowadzenie ewidencji umów handlowych oraz rejestru faktur,
• obsługa bankowości elektronicznej Spółki,
• współpraca w tworzeniu biznes planów, rocznych i wieloletnich planów działalności oraz planów budżetowych Spółki.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane finanse/bankowość)
• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
• praktyczna znajomość MS Office, Outlook,
• wielozadaniowość, sumienność, dokładność i odpowiedzialność,
• umiejętności organizacyjne i komunikacyjne.

Oferujemy:
• stabilne wynagrodzenie i umowę o pracę na pełny etat,
• pracę w atmosferze wzajemnego poszanowania i wsparcia,
• możliwość rozwoju i awansu.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: kontakt@sfr-slaskie.pl w terminie do 20 lutego 2023 roku.

Jak chronimy Twoje dane?*
Klauzula informacyjna zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO)
dla kandydata do pracy w spółce Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, że:

1. Administratorem przekazywanych przez Panią/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy jest Śląski Fundusz
Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice; tel: +48 798743073; e-mail: kontakt@sfr-slaskie.pl (dalej: Administrator).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, jest nim Maciej Zaremba, kontakt: tel.: +48 505 981 042, e-mail: iod@sfr-slaskie.pl Inspektor jest do
Pani/Pana dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. danych osobowych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO:
• w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz opcjonalnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (w zakresie
dobrowolnie przekazanych danych osobowych kandydata innych niż wymaganych ustawą, a związanych z procesem rekrutacji);
• w celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, takich jak np. dochodzenie lub
obrona przed roszczeniami
oraz zgodnie z powiązanymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (gł. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141, z
późn. zmianami).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji całości czynności, zadań i procedur związanych z procesem rekrutacji,
następnie będą niezwłocznie trwale niszczone, a ich archiwizowanie nastąpi wyłącznie w przypadku kandydatów, którzy przeszli do zaawansowanych etapów
rekrutacji i równocześnie istnieje konieczność – poprzez zgromadzoną dokumentację rekrutacyjną – potwierdzenia legalności procesu rekrutacji (w takiej
sytuacji czas przechowywania dokumentów wynosi maksymalnie 3 lata). Jakiekolwiek inne wydłużenie czasu przechowywania dokumentów rekrutacyjnych
może wynikać wyłącznie z odrębnych obowiązujących przepisów prawa.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty powiązane z Administratorem, świadczące usługi na rzecz Administratora oraz podmioty
współpracujące z Administratorem (np. operatorzy pocztowi/firmy kurierskie, firmy informatyczne, kancelarie prawne, jednostki audytujące oraz
podmioty/organy publiczne uprawnione na podstawie przepisów prawa). Administrator w każdej chwili udostępni stosowną listę, o ile nie wywoła to kolizji z
innymi obowiązującymi przepisami prawa.
6. Zebrane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (i otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia (o ile jest to zasadne/nie
wywołuje kolizji z innymi obowiązującymi przepisami prawa), ograniczenia przetwarzania (o ile jest to zasadne/nie wywołuje kolizji z innymi obowiązującymi
przepisami prawa) oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (o ile dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, a konieczność
przetwarzania danych osobowych nie jest realizowana na innej podstawie prawnej).
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz innych przepisów prawa. Z powyższych
praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek u Administratora. Dodatkowych informacji i pomocy w zakresie realizacji powyższych praw udzieli wskazany
powyżej Inspektor Ochrony Danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana wymaganych ustawowo danych osobowych jest warunkiem rozpoczęcia i przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy,
tym samym odmowa podania tych danych osobowych będzie skutkować niemożnością rozpoczęcia i przeprowadzenia procesu rekrutacji.
10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu [np. zbieraniu
i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym kandydacie na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych (cyfrowych) usług
Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań].
11. Najbardziej aktualne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem:
https://sfr-slaskie.pl/polityka-prywatnosci/

*Plik jest dostępny pod tym linkiem, prosimy o podpisane i dostarczenie wraz z dokumentacją aplikacyjną.
https://sfr-slaskie.pl/wp-content/uploads/2022/03/Klauzula-informacyjna-RODO-dla-kandydata-do-pracy-w-SFR.pdf