Pożyczki

Pożyczka Innowacyjna

Pożyczka Innowacyjna – Zadanie nr 1

oferowana jest przez Polską Fundację Przedsiębiorczości

PFP udziela wsparcia w postaci produktu finansowego Pożyczka Innowacyjna, w związku z realizacją umowy o zamówienie publiczne zawartej w dniu 18 grudnia 2023 r. ze Śląskim Funduszem Rozwoju Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, zarządzającej środkami powierzonymi przez Województwo Śląskie pochodzącymi ze zwrotów z instrumentów finansowych wdrożonych w ramach RPO 2007-2013”.

Umowa została zawarta w wysokości 5.000.000,00 złotych. Dzięki wniesieniu przez PFP wkładu finansowego dostępne środki na pożyczki dla przedsiębiorców wynoszą 6.250.000,00 złotych.

Pożyczka Innowacyjna

Kwota pożyczki: do 200.000,00 zł

Okres spłaty: do 120 miesięcy

Okres karencji: do 12 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki. Wydłużenie okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki w związku z udzieleniem karencji jest dopuszczalne tylko przy zachowaniu maksymalnego okresu spłaty.

Oprocentowanie: 2,84% w skali roku, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe

Przeznaczenie finansowania:

Jednostkowe Pożyczki dedykowane będą przedsiębiorcom, na rozwój realizowany w oparciu o działalność innowacyjną, w tym wkład własny na instrumenty dotacyjne w ramach programów NCBIR, programu regionalnego lub innych programów wspierających sektor MŚP. Innowacje definiuje się zgodnie z podręcznikiem OSLO 2018*. Wspierane będą projekty, które wpisują się w Inteligentne Specjalizacje Województwa Śląskiego.

Grupa docelowa: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Jednostkowe Pożyczki obejmują wyłącznie przedsięwzięcia realizowane przez Odbiorców Wsparcia na terenie województwa śląskiego niezależnie od miejsca ich siedziby albo poza jego granicami wyłącznie przez Odbiorców Wsparcia posiadających siedzibę na terenie województwa śląskiego.

Informacje dodatkowe: Brak innych opłat i prowizji

Zabezpieczenie: Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, cesja wierzytelności środków z rachunku bankowego oraz inne zaakceptowane przez PFP.

*Podręcznik OSLO 2018 – międzynarodowy podręcznik metodologiczny z dziedziny badań statystycznych innowacji dostępny pod linkiem https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5496/18/1/1/podrecznik_oslo_2018_internet.pdf

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę

Zapraszamy do złożenia wniosku w Oddziale Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Nasi pracownicy postarają się również odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania.

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Katowicach

ul.  Opolska 15, 40-084 Katowice

tel. +48  538 519 425, tel. +48  889 054 766

e-mail: slaskie@pfp.com.pl

Zapraszamy również do udziału w wideokonferencji przy wykorzystaniu Microsoft Teams.

W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt z doradcą.

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie internetowej PFP:

https://www.pfp.com.pl/pozyczki/pozyczka-innowacyjna (zadanie nr 1, 31/2023)       

 

Pożyczka Innowacyjna – Zadanie nr 2

oferowana jest przez Polską Fundację Przedsiębiorczości

 

PFP udziela wsparcia w postaci produktu finansowego Pożyczka Innowacyjna, w związku z realizacją umowy o zamówienie publiczne zawartej w dniu 18 grudnia 2023 r. ze Śląskim Funduszem Rozwoju Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, zarządzającej środkami powierzonymi przez Województwo Śląskie pochodzącymi ze zwrotów z instrumentów finansowych wdrożonych w ramach RPO 2007-2013”.

Umowa została zawarta w wysokości 10.000.000,00 złotych. Dzięki wniesieniu przez PFP wkładu finansowego dostępne środki na pożyczki dla przedsiębiorców wynoszą 12.500.000,00 złotych.

Pożyczka Innowacyjna II

Kwota pożyczki: do 500.000,00 zł

Okres spłaty: do 120 miesięcy

Okres karencji: do 12 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki. Wydłużenie okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki w związku z udzieleniem karencji jest dopuszczalne tylko przy zachowaniu maksymalnego okresu spłaty.

Oprocentowanie: 2,84% w skali roku, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe

Przeznaczenie finansowania:

Jednostkowe Pożyczki dedykowane będą przedsiębiorcom, na rozwój realizowany w oparciu o działalność innowacyjną, w tym wkład własny na instrumenty dotacyjne w ramach programów NCBIR, programu regionalnego lub innych programów wspierających sektor MŚP. Innowacje definiuje się zgodnie z podręcznikiem OSLO 2018*. Wspierane będą projekty, które wpisują się w Inteligentne Specjalizacje Województwa Śląskiego.

Grupa docelowa: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Jednostkowe Pożyczki obejmują wyłącznie przedsięwzięcia realizowane przez Odbiorców Wsparcia na terenie województwa śląskiego niezależnie od miejsca ich siedziby albo poza jego granicami wyłącznie przez Odbiorców Wsparcia posiadających siedzibę na terenie województwa śląskiego.

Informacje dodatkowe: Brak innych opłat i prowizji

Zabezpieczenie: Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, cesja wierzytelności środków z rachunku bankowego oraz inne zaakceptowane przez PFP.

*Podręcznik OSLO 2018 – międzynarodowy podręcznik metodologiczny z dziedziny badań statystycznych innowacji dostępny pod linkiem https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5496/18/1/1/podrecznik_oslo_2018_internet.pdf

 

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę

Zapraszamy do złożenia wniosku w Oddziale Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Nasi pracownicy postarają się również odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania.

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Katowicach

ul.  Opolska 15, 40-084 Katowice

tel. +48  538 519 425, tel. +48  889 054 766

e-mail: slaskie@pfp.com.pl

 

Zapraszamy również do udziału w wideokonferencji przy wykorzystaniu Microsoft Teams.

W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt z doradcą.

 

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie internetowej PFP:

https://www.pfp.com.pl/pozyczki/pozyczka-innowacyjna-ii (zadanie nr 2, 32/2023)

 

Pożyczka Innowacyjna – Zadanie nr 3

oferowana jest przez Fundusz Górnośląski S.A.

 

 

Nabór wniosków rozpoczyna się z dniem 26.01.2024 roku.

Pożyczki skierowane są do Przedsiębiorstw z sektora MSP mikro-, małych oraz średnich Przedsiębiorców posiadających siedzibę lub realizujących inwestycje na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie następujące kryteria:

  1. w dniu jej udzielenia Przedsiębiorca nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych Komisji dotyczących pomocy państwa na ratowanie
    i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz UE C 249/1 z 31.07.2014),
  2. Przedsiębiorca nie podlega Wykluczeniu,
  3. Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej 6 miesięcy,
  4. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadającą – najpóźniej w dniu złożenia wniosku o udzielenie Pożyczki, na terenie Regionu siedzibę (zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub prowadzącą działalność gospodarczą na terenie Regionu.

Pożyczki udzielane są  kwocie od 50.000,00 – 1.000.000,00 zł na cele inwestycyjne o charakterze innowacyjnym1, w tym na wkład własny do instrumentów dotacyjnych w ramach programów NCBiR, programu regionalnego lub innych programów wspierających sektor MŚP.

Finansowaniu podlegają projekty wpisujące się Inteligentne Specjalizacje Województwa Śląskiego2

Pożyczka może finansować do 100% Wydatków Przedsiębiorcy.

Pożyczka może być przeznaczona na finasowanie kapitału obrotowego bezpośrednio związanego z realizowaną Inwestycją do wysokości 15 % kwoty Pożyczki.

1  w szczególności na rzeczowe środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związane z działalnością innowacyjną. Podręcznik OSLO 2018 – międzynarodowy podręcznik metodologiczny  z dziedziny badań statystycznych innowacji dostępny pod linkiem: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/podrecznik-oslo-2018,18,1.html

2Inteligentne Specjalizacje Województwa Śląskiego – dostępne pod adresem internetowym: https://ris.slaskie.pl/czytaj/regionalne_inteligentne_specjalizacje_wsl_ris

Warunki udzielenia finansowania

Oprocentowanie korzystniejsze niż rynkowe, już od 2,84%*

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 120 miesięcy.

Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału pożyczki wynosi  12 miesięcy.

* wg. stanu na dzień 25.01.2024 roku stopa bazowa ogłaszana przez KE dla Polski wynosi 5,68%

 

Spłata pożyczki następuje w ratach miesięcznych.

 

Złożenie wniosku

Przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie Pożyczki wraz z załącznikami w formie papierowej:

  1. bezpośrednio w placówce Funduszu Górnośląskiego SA w Katowicach przy ul. Sokolskiej 8,
  2. w Katowicach przy Al. Walentego Roździeńskiego 188,
  3. w Punkcie Obsługi Klienta w Częstochowie przy Al. Najświętszej Maryi Panny 34.

 

 

Wniosek wraz załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Funduszu Górnośląskiego SA pod następującym linkiem:

 

www.fgsa.pl/finansowanie/pozyczka-innowacyjna/

 

Informacje o produkcie można uzyskać telefonicznie pod nr: +48 327 233 114