Po Dotację! – Pożyczka dla JST

Przeznaczenie

Środki z pożyczki „Po Dotację! – Pożyczka dla JST” są przeznaczone na pokrycie wymaganego wkładu własnego do projektów realizowanych w ramach FE SL 2021-2027 w następujących obszarach:

  • efektywność energetyczna
  • odnawialne źródła energii
  • zrównoważona multimodalna mobilność miejska

Kto może złożyć wniosek?

Gminy i powiaty województwa śląskiego, których projekty znajdują się na liście do dofinansowania w ramach FE SL 2021-2027

Podstawowe parametry pożyczki

  • Wartość: do 10% wartości projektu, jednak nie więcej niż 10 milionów złotych
  • Okres spłaty: do 20 lat
  • Karencja: do 12 m-cy lub 24 m-cy w zależności od wskaźnika Gg danej jednostki
  • Sposób wypłaty: w transzach lub jednorazowo
  • Wkład własny: 0,00 zł
  • Prowizja za udzielenie pożyczki: 0,00 zł

Oprocentowanie: stałe w wysokości 2% na warunkach preferencyjnych (z pomocą publiczną lub de minimis bądź bez pomocy publicznej) oraz rynkowe zmienne lub stałe (w zależności od wyboru JST) według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat KE w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.U. C 14 z 19.1.2008, str. 6—9)

Termin naboru:

Nabór ciągły od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ŚFR informacji o rozpoczęciu naboru wniosków do dnia opublikowania na tej samej stronie informacji o zakończeniu lub zawieszeniu naboru

Dokumenty do pobrania:

Gdzie i w jaki sposób złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć w Śląskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. w formie elektronicznej (zalecane) pocztą elektroniczną na adres: pozyczki[at]sfr-slaskie.pl lub w wersji papierowej w siedzibie Spółki przy ul. Żeliwnej 38, 40-599 Katowice.

Szczegółowych informacji udziela Zespół Instrumentów Finansowych Śląskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. tel. +48 503 791 456 e-mail: pozyczki[at]sfr-slaskie.pl