Przeznaczenie

Linia Finansowa przeznaczona jest wyłącznie na pokrycie dodatkowej części Wkładu Własnego Pośrednika Finansowego do Jednostkowych Pożyczek udzielanych na podstawie Umowy Operacyjnej zawartej z Menadżerem Funduszu Powierniczego.

Kto może złożyć wniosek?

Linia Finansowa dla Pośredników Finansowych skierowana jest do Pośredników Finansowych, którzy będą udzielać pożyczek w ramach FE SL 2021-2027 Działanie 1.9 Konkurencyjność przedsiębiorstw (IF).

Wniosek o udzielenie Linii Finansowej może złożyć Pośrednik Finansowy jako samodzielny wykonawca, bądź działający w ramach konsorcjum z innymi podmiotami.

Podstawowe parametry pożyczki:

Wartość pożyczki:

kwota, jaką Pośrednik Finansowy zamierza przeznaczyć na pokrycie dodatkowej części Wkładu Własnego Pośrednika Finansowego (ponad minimalny 5% poziom do Jednostkowych Pożyczek udzielanych w ramach podstawowego zamówienia publicznego, bez prawa opcji); udział procentowy nie może być wyższy niż 10% Funduszu Szczegółowego;

w przypadku, gdy Pożyczkobiorcami są podmioty tworzące konsorcjum maksymalna kwota Linii Finansowej dla każdego podmiotu nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej udziałowi podmiotu w części dodatkowej Wkładu PF określonej w umowie konsorcjum; łączna wartość Linii Finansowych udzielonych podmiotom tworzącym konsorcjum nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 10% Funduszu Szczegółowego;

Okres spłaty: do 10 lat;

Karencja w spłacie kapitału: do  24 m-cy;

Sposób wypłaty: w transzach;

Oprocentowanie: rynkowe – stałe lub zmienne bądź preferencyjne (pomoc de minimis);

Wkład własny: 0,00 zł;

Prowizja za udzielenie pożyczki: 0,00 zł.

Termin naboru:

Nabór wniosków ma charakter ciągły tzn. trwa od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Śląskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. informacji o rozpoczęciu naboru wniosków do dnia opublikowania na tej samej stronie informacji o zakończeniu lub zawieszeniu naboru.

Dokumenty do pobrania:

Gdzie i w jaki sposób złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć w Śląskim Funduszu Rozwoju w formie elektronicznej (zalecane) pocztą elektroniczną na adres: pozyczki[at]sfr-slaskie.pl lub w wersji papierowej w siedzibie Spółki przy ul. Żeliwnej 38, 40-599 Katowice.

Szczegółowych informacji udziela Zespół Instrumentów Finansowych Śląskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. tel. +48 503 791 456 e-mail: pozyczki[at]sfr-slaskie.pl