Reporęczenia

Reporęczenia

W dniu 18-12-2023 r. Śląski Fundusz Rozwoju podpisał Umowę o zamówienie publiczne nr 30/2023 z POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. z siedzibą w Szczecinie. Jej celem jest poprawa dostępu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego do zewnętrznych źródeł finansowania. Realizowana wartość umowy: 12.500.000 zł


W związku z powyższym, w ramach Usług pośrednictwa finansowego polegających na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Reporęczenie” dla przedsiębiorców mających siedzibę lub realizujących inwestycję na terenie województwa śląskiego oferujemy możliwość uzyskania darmowego zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia objętego reporęczeniem finansowanym ze środków publicznych Województwa Śląskiego pochodzących ze zwrotów z instrumentów finansowych wdrożonych w ramach RPO 2007-2013.

Maksymalny okres trwania poręczenia wynosi 84 miesiące (7 lat), a kwota poręczenia to 500.000 PLN (nie więcej niż 80% kwoty kredytu/pożyczki). Zaletą jest brak kosztów poręczenia, jest ono bezpłatne w całym okresie ważności poręczenia.

Poręczenie współfinansowane ze środków publicznych Województwa Śląskiego, które oferuje POLFUND udzielane jest Klientowi jako zabezpieczenie kredytu/pożyczki udzielonej przez Bank, z którym Fundusz ma podpisaną umowę o współpracy.

OFERTA SKIEROWANA JEST DO MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ZAREJESTROWANYCH, POSIADAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, KTÓRZY:

• Nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Komunikatu Komisji – Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C249/1 z 31.07.2014).
• Nie mają obowiązku zwrotu pomocy wynikającej z decyzji KE, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczeniem sądu krajowego lub unijnego.
• Są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
• Są osobami fizycznymi, osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną posiadającymi siedzibę lub prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego, zgodnie z warunkami wskazanymi powyżej.
• Nie są wykluczeni, stosownie do postanowień Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis; postanowień Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym a także postanowień Rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury, jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc.
• Nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa oraz wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji.

PORĘCZENIEM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO MOŻE BYĆ OBJĘTY PRODUKT TAKI JAK:

• Kredyt inwestycyjny,
• Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zaciągany w celu usprawnienia rozwoju firmy poprzez finansowanie działalności operacyjnej,
• Pożyczka z wyłączeniem pożyczek typu mezzanine czy quasi-kapitałowych,
• Leasing środków trwałych z wyłączeniem leasingu zwrotnego,
• Wadium Przetargowe w rozumieniu PZP, do którego wniesienia zobligowany jest Odbiorca Wsparcia w przetargu, w którym bierze udział,
• Kontrakt.

KORZYŚCI DLA KLIENTA:

• darmowe (brak jakichkolwiek opłat),
• poziom poręczenia podwyższony nawet do 80% kwoty kredytu,
• wydłużenie okresu ważności poręczenia do 7 lat,
• poręczenie POLFUND – wysoka jakość zabezpieczenia – jako główne lub uzupełniające zabezpieczenie kredytu / pożyczki – zwiększa szanse na uzyskanie produktu bankowego,
• brak konieczności angażowania własnego majątku na zabezpieczenie kredytu / pożyczki w celu: uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z wyceną nieruchomości, środków trwałych, wartości firmy itp.,
• szybka procedura uzyskania kredytu / pożyczki (akceptacja wyższego ryzyka finansowania),
• oszczędność czasu przy minimum formalności,
• indywidualne i elastyczne podejście do każdej sprawy – propozycje alternatywnych rozwiązań,
• indywidualna i profesjonalna obsługa Klienta.

W sytuacji niezakwalifikowania działalności lub potrzeb finansowych przedsiębiorcy do poręczenia współfinansowanego ze środków publicznych Województwa Śląskiego, POLFUND zaproponuje alternatywne rozwiązania wynikające z dotychczasowego długoletniego doświadczenia i bogatej oferty innych poręczeń.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (ŚFR Sp. z o.o.) z siedzibą przy ul. Żeliwna 38, 40-559 Katowice, tel: +48 798743073; e-mail: kontakt@sfr-slaskie.pl, który na podstawie Umowy Powierzenia realizacji zadań własnych z dnia 17 kwietnia 2020 roku (dalej: Umowa Powierzenia zadań własnych) utracił status Podmiotu przetwarzającego dane osobowe w imieniu Województwa Śląskiego, zyskując jednocześnie status niezależnego Administratora danych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu wykonania umowy z dn. 17 kwietnia 2020 r.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, jest nim Anna Mianowska, e-mail: iod@sfrslaskie.pl Inspektor jest do Państwa dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. Danych osobowych.

3. ŚFR Sp. z o.o., na mocy Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 17 kwietnia 2020 roku powierzył przetwarzanie Państwa danych POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. z siedzibą przy ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin (dalej: Procesor).

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa poręczenia (dalej: Umowa) zawarta z Procesorem.

5. W związku z realizacją Umowy dane osobowe przetwarzane są:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i c) RODO, w tym między innymi w celu udzielenia Państwu wsparcia, dokonywania rozliczeń finansowych, monitorowania, kontrolowania przebiegu realizacji Umowy, dochodzenia wierzytelności, obsługi informatycznej, archiwizacji dokumentacji, prowadzenia sprawozdawczości w zakresie postępu rzeczowo – finansowego realizacji Umowy wobec organów państwowych, samorządowych, Administratora i Procesora;

b) w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskiwania i utrzymania odbiorców produktów finansowych, oferowania usług świadczonych przez Administratora lub podmioty współpracujące z Administratorem na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami, pozyskiwania informacji na temat satysfakcji odbiorców z oferowanego przez Administratora instrumentu finansowego lub służących uzyskaniu opinii na temat ich potrzeb finansowych i form wsparcia ze środków publicznych, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub też dokonywane jest na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO).

c) w celu umożliwienia budowania zbioru danych, wykonywania oraz zamawiania analiz, strategii, w tym w zakresie zapotrzebowania MŚP na finansowanie, oceny skutków wykonywania Umowy o zamówienie publiczne nr 30/2023 zawartej pomiędzy POLFUND Funduszem Poręczeń Kredytowych S.A. a ŚFR, dotyczącej udzielonego reporęczenia, w tym oceny wpływu wymienionej Umowy nr 30/2023 na sytuację gospodarczą Województwa Śląskiego, kontroli i monitoringu oraz realizacji innych uprawnień wynikających z wymienionej Umowy nr 30/2023;

d) w celu realizowania prawnych obowiązków ciążących na Administratorze lub Procesorze (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

6. Dane osobowe będą przetwarzane w ramach wykonywania obowiązków służbowych przez osoby upoważnione przez Administratora lub Procesora lub osoby upoważnione przez podmiot, któremu Administrator lub Procesor powierzyli przetwarzanie danych. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). Podstawą powierzenia danych są właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Umowy oraz przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (tj. do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później). W szczególności dane osobowe:

a) pozyskane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu przez Administratora lub Procesora są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa,
b) pozyskane w związku z realizacją Umowy Powierzenia zadań własnych są przetwarzane przez okres 10 lat od zakończenia Umowy powierzenia zadań własnych,
c) pozyskane w związku z realizacją innych celów są przetwarzane
w czasie niezbędnym do zrealizowania celu.

8. Podanie danych jest warunkiem rozpatrzenia możliwości otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;

9. Odbiorcami danych osobowych będą: Instytucja Zarządzająca Programem RPO WSL 2007-2013, właściwe organy administracji publicznej oraz podmioty, które na zlecenie Śląskiego Funduszu Rozwoju Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Partnera Finansującego uczestniczą w realizacji Projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom wskazanym w art. 89 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej, w szczególności podmiotom realizującym badania ewaluacyjne oraz kontrole i audyty w ramach Programu RPO WSL 2007-2013;

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego rozliczenia i zamknięcia Programu RPO WSL 2007-2013, a także do czasu przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Projekcie.

11. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

12. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Procesora, który udostępnia adres e-mail polfund@polfund.pl, za pomocą którego mogą Państwo kontaktować się̨ w sprawie danych osobowych.

13. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

14. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości zawarcia Umowy, tj. udzielenia Państwu wsparcia.

15. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

16. Najbardziej aktualne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://sfr-slaskie.pl/polityka-prywatnosci/

BIURO W KATOWICACH
ul. Opolska 15
40-084 Katowice
tel. +48  538 519 425

SIEDZIBA FUNDUSZU
POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.
ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin

telefon nr: 91 424 31 30; +48  727 684 454
e-mail: polfund@polfund.pl

NIP: 851-27-50-369
REGON: 812398913
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000045150

Kapitał zakładowy: 16 000 000 PLN,
Kapitał wpłacony: 16 000 000 PLN

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie internetowej w linku poniżej:

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.