Walne Zebranie Zwyczajne Członków OSRFR

W dn. 28.09.2022 r. odbyło się w miejscowości Spała (woj. łódzkie) Walne Zebranie Zwyczajne Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju, do którego należy również Śląski Fundusz Rozwoju.

Najważniejsze punkty Walnego Zebrania dotyczyły podjęcia uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2021 r. oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za 2021 r., a także podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 r. i w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia za 2021 r.

Spotkanie było wyśmienitą okazją do wymiany doświadczeń branżowych, określenia zakresów współpracy w 2023 roku oraz do dalszego budowania ogólnopolskiego środowiska wspierania przedsiębiorczości.